Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Drugi publiczny przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż używanych środków trwałych ruchomych

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 18 ogłasza drugi publiczny przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż używanych środków trwałych ruchomych: 1. Samochód ciężarowy NISSAN D22N NP300 PICKUP, pojemność silnika 2 488 cm, nr rej. DMI 04985, nr inwentarzowy 742-1934, rok produkcji 2011, nr podwozia DMI004150002, przebieg 136305 km. Samochód wymaga wymiany czujnika ABS. Cena wywoławcza 20 720,00 zł brutto. 2. Opryskiwacz polowy przyczepiany PILMET PO 60/6, nr. fabryczny 4421, rok budowy 1986, pojemność zbiornika 300 litrów, nr inwentarzowy B39/707 Cena wywoławcza 175,00 zł brutto

Milicz, 30.05.2017r.

 

Zn. spr:: S.234.1.2017.SA2

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (LICYTACJA)

   Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 18 ogłasza drugi publiczny przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż używanych środków trwałych ruchomych:

1. Samochód ciężarowy NISSAN D22N NP300 PICKUP, pojemność silnika 2 488 cm, nr rej. DMI 04985, nr inwentarzowy 742-1934, rok produkcji 2011, nr podwozia DMI004150002, przebieg 136305 km. Samochód wymaga wymiany czujnika ABS.  Cena wywoławcza 20 720,00 zł brutto.

2. Opryskiwacz polowy przyczepiany PILMET PO 60/6, nr. fabryczny 4421, rok budowy 1986, pojemność zbiornika 300 litrów, nr inwentarzowy B39/707

    Cena wywoławcza 175,00 zł brutto.

§1

1.  Przetarg odbędzie się dnia 14.06.2017r. o godz. 900 w świetlicy Nadleśnictwa Milicz budynek B, przy ul. Trzebnickiej 18.

2.Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne bądź osoby prawne, jak również jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się regulaminem przetargu, wpłacenie wadium, oraz złożenie odpowiednich dokumentów. 

3. Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni robocze od godz. 800 do 1400 na terenie placu parkingowego nadleśnictwa (dotyczy samochodu), Szkółki Leśnej Świętoszyn Osada Leśna 2 ( dotyczy opryskiwacza).

§2

1.Uczestnicy, o których mowa w §1 ust.2 w terminie do dnia 14.06.2017r do godziny 830  zobowiązani są złożyć w Nadleśnictwie Milicz w pokoju nr 100:

     a. oryginał pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

     b. oryginał pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym ruchomości będącej przedmiotem przetargu i niewnoszeniu w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

2. Oświadczenia, o których mowa wyżej winny być podpisane przez uczestnika przetargu, bądź przez pełnomocnika. W przypadku podpisania oświadczeń przez pełnomocnika, uczestnik przetargu winien przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.

3. Uczestnikiem przetargu może być jedynie osoba, która prawidłowo i w wymaganym terminie złożyła określone wyżej dokumenty oraz oświadczenia.

   §3

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Nadleśnictwa najpóźniej do godziny 800 w dniu przetargu.

2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

3. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

§4

1. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni. Zapłata w kasie Nadleśnictwa lub przelewem na konto (liczy się data zaksięgowania środków na koncie Nadleśnictwa)

2. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminach określonych wyżej traci prawo nabycia, oraz traci wpłacone wadium. Na żądanie sprzedawcy jest ponadto zobowiązany zwrócić koszty związane z przeprowadzeniem przetargu, jeżeli ich wysokość przewyższa wartość wadium.

3. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 3 dni od zapłaty.

§5

1. Informacji o przetargu udziela Stanisław Kobylarz w dni robocze w godzinach od 800 do 1400 telefon 713809301, 609550795.

2. Z ważnych powodów zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w części.

 

Podpisał:

                                                    mgr inż. Janusz Łabuda

                                 Nadleśniczy