Asset Publisher Asset Publisher

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Są to w większości powierzchnie pobagienne, porośnięte sitowiem, trzciną oraz gatunkami krzewiastymi, takimi jak brzozy, wierzby, kruszyna, olsze, jarzębina, tarnina i głogi. Zachowanie tych powierzchni w stanie nienaruszonym, zbliżonym do naturalnego jest konieczne dla ograniczenia procesów degradacji stosunków wodnych w lasach, dla ochrony pełnej różnorodności ich flory i fauny, a także jako ważnych elementów krajobrazu leśnego. W roku 2001 przedstawiono dodatkowo do zaopiniowania kilka projektowanych użytków ekologicznych. Propozycje zostały zaopiniowane pozytywnie przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.

W zasięgu Nadleśnictwa Milicz użytkiem ekologicznym objęto ,,Staw Halina" o pow. 25,93 ha. Celem jego ochrony jest zachowanie wodno-błotnego układu zbiorowisk roślinnych i związanych z nimi chronionych gatunków ptaków, płazów oraz gadów na nieużytkowanym stawie rybnym.


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Obiekty edukacyjne

Obiekty edukacyjne

W celu lepszego zapoznania się z lasami i przyrodą nadleśnictwa przygotowano na jego terenie ścieżki przyrodnicze.

Ścieżka Karłów – Wałkowa – Karłów – jest przygotowana dla każdego, kto lubi kontakt z przyrodą. Polecana jest szczególnie młodzieży szkół podstawowych i średnich. Pozwala zapoznać się z różnorodnymi zbiorowiskami roślinnymi, z gospodarką leśną oraz problemami ochrony środowiska. Ścieżka rozpoczyna się przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego Karłów w Miliczu i tworzy pętlę. Przebiega przez miejscowość Wałkowa, która może być alternatywnym miejscem rozpoczęcia wycieczki. Oznakowana jest w obu kierunkach znakiem ścieżki edukacyjnej (zielony ukośny pasek na białym polu).

Przeczytaj więcej na www.czaswlas.pl/obiekty/karlow-walkowa-karlow-1003

fot. Estera Grocholska

 Ścieżka Postolin - Wzgórze Joanny - Postolin – prowadzi przez teren rezerwatu pozwalając zapoznać się z jego walorami. Oznakowana białym kwadratem z zielonym paskiem przekątnym, zawiera 16 przystanków z tablicami objaśniającymi, dostępna jest jedynie pieszo – 8 km. Ścieżka w kształcie pętli prowadzi drogami leśnymi przez najciekawsze fragmenty lasów Nadleśnictwa Milicz. W Postolinie, gdzie ścieżka ma swój początek, znajduje się interesujący park podworski. Kolejne przystanki prowadzą skrajem lasu, za ruinami dawnego młyna wodnego, przy odtworzonym zbiorniku wodnym. Przy przystanku 5 mijamy głaz narzutowy o obwodzie 660 cm, a przy 6 – śródleśną zagrodę w Kozubach. Za nią trasa prowadzi nadal w górę, ale już przez stare lasy bukowe, którymi dochodzimy w końcu do rezerwatu ,,Wzgórze Joanny'' z zameczkiem myśliwskim z 1850 roku na samym szczycie. Po zejściu w dół, opuszczeniu rezerwatu i przekroczeniu szosy na kolejnych odcinkach znajdują się w pobliżu dolinki i inne niewielkie potoki leśne. Na przystankach nr 14 – 16 rosną okazałe, stare dęby, a po wyjściu z lasu, już blisko wsi Postolin, znajduje się stary cmentarz z ciekawymi gatunkami drzew. 

Przeczytaj więcej na www.czaswlas.pl/obiekty/postolin-wzgorze-joanny-postolin-1013

fot. Alicja Ostaszewska

Ścieżka Sławoszowice – Ruda Milicka – Godnowa – prowadzi przez fragment lasów nadleśnictwa Milicz a następnie drogą publiczną przez rezerwat ,,Stawy Milickie''. Długość ścieżki wynosi 8,5 km. Rozpoczyna się w Gajówce w Rudzie Milickiej. Zlokalizowana jest tam również chata umożliwiająca zorganizowanie zajęć edukacyjnych. Z Rudy Milickiej trasa prowadzi asfaltową drogą w kierunku północnym aż do Nowego Grodziska, gdzie za budynkiem szkoły skręca na zachód, po czym okrąża staw Gadzinowy Duży.

Przeczytaj więcej na www.czaswlas.pl/obiekty/?p=4&id_obiekt=2863

fot. Estera Grocholska