Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny ''Lasy Doliny Baryczy''

Leśne kompleksy promocyjne to duże, zwarte obszary lasu, wchodzące w skład jednego lub kilku nadleśnictw. Utworzone na obszarze całego kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa.

Dzięki LKP widać, że można osiągnąć kompromis między najważniejszymi zadaniami leśnictwa: gospodarką leśną mającą na celu m.in. produkcję drewna, ochroną przyrody, badaniami naukowymi i szeroko rozumianą edukacją. Są dowodem, że trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna przeciwdziała zagrożeniom lasu, wynikającym z rozwoju cywilizacji.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl

W dniu 29 listopada 2011r. Zarządzeniem nr 61 Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powołany do życia został Leśny Kompleks Promocyjny ,,Lasy Doliny Baryczy''. W całości znajduje się w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. W jego skład wchodzą następujące obszary:

 

•         Nadleśnictwo Milicz – o pow. 26 349 ha;

•         Nadleśnictwo Żmigród – o pow. 16 030 ha;

 

Łączna powierzchnia LKP ,,Lasy Doliny Baryczy'' wynosi 42 379 ha.

 

  

 

Jest to jedna z 25 tego typu jednostek, nakierunkowana na uwypuklenie wielofunkcyjności lasów. Szczególny nacisk w Leśnych Kompleksach Promocyjnych (LKP) kładzie się na badania i doświadczenia z zakresu nauk leśnych, a także na edukację leśną społeczeństwa i turystyczne udostępnianie lasu. 

 

Leśny Kompleks Promocyjny ,,Lasy Doliny Baryczy'' obejmuje swym zasięgiem jedne z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w naszym kraju. Powodem naturalnego bogactwa tego regionu jest swoista mozaika krajobrazów i siedlisk. Występują tu obok siebie rozmaite typy lasów i borów nizinnych, pola, łąki i co szalenie ważne zbiorniki wodne, w tym słynne Stawy Milickie oraz rzeka Barycz.

 

Różnorodność siedlisk przekłada się na bogactwo gatunkowe tych terenów. Nie dziwi więc mnogość form ochrony przyrody, jaką tu spotkamy. Są tu rezerwaty przyrody, Park Krajobrazowy Doliny Baryczy, obszary Natura 2000, pomniki przyrody... Szereg gatunków roślin i zwierząt, znajdujących w Dolinie Baryczy miejsce do życia, objęte jest ochroną gatunkową.

 

Jednak na szczególną uwagę zasługuje fakt, że na terenach tak bardzo cennych przyrodniczo możliwa jest gospodarka leśna, która spełnia szereg pożytecznych funkcji, tylko z pozoru wykluczających się. Możliwa jest ochrona przyrody w lasach, wypełnianie przez nich funkcji ochronnej dla gleby, powietrza, wody, zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczeństwa, przy jednoczesnym dostarczaniu drewna, które jest wszechstronnym i w pełni ulegającym rozkładowi surowcem.

 

W celu określenia kierunków działań opracowany został jednolity Program gospodarczo-ochronny dla Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy.

W dniu 6 lipca 2012r. Decyzją na 55 Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powołał do życia Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Doliny Baryczy" na lata 2012-2014. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Doliny Baryczy". Organizację oraz tryb pracy Rady Naukowo – Społecznej szczegółowo określa regulamin.

 

Zapraszamy również na naszą stronę internetową LKP Lasy Doliny Baryczy