Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Sarna to najliczniejszy z krajowych gatunków zwierzyny płowej. Populacja na terenie Nadleśnictwa Milicz liczy ponad 3000szt., w tym 1000 szt. to rogacze. Przeciętnie rodzi się tyle samo koźląt płci męskiej co i żeńskiej. Wobec późniejszych procesów naturalnych populacji utrzymuje się przewaga kóz (na 2 kozły przypadają 3 kozy i taki układ przyjmuje się za właściwy).

Populacja jelenia utrzymuje się na poziomie ok. 600szt., z czego ponad 260szt. to łanie, natomiast populacja samych byków wynosi ok. 170szt. Naturalna i właściwa proporcja liczebna płci powinna być wyrównana.

Mniej licznym gatunkiem zwierzyny płowej jest daniel, którego populacja na terenie Nadleśnictwa Milicz liczy 149 osobników, z czego 51 szt. to byki.

Najbardziej popularnym gatunkiem zwierzyny grubej, występującej prawie we wszystkich łowiskach jest dzik. Jego liczebność na terenie nadleśnictwa Milicz wynosi 925szt.

Realizacji celów gospodarczych i podnoszących bezpieczeństwo służą budowane w łowiskach urządzenia łowieckie - paśniki, ambony, lizawki. Dla poprawy warunków bytowania zagospodarowuje się śródleśne łąki i uprawia poletka łowieckie.

Zapoznaj się z ofertą łowiecką nadleśnictwa