Wydawca treści Wydawca treści

Mała Retencja Nizinna

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych"

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu III „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska" i prowadzony w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" i współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy (strona programu http://www.pois.gov.pl) o dofinansowanie numer POIS.03.01.00-00-003/09-00 zawartej w dniu 9 czerwca 2010r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej a Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.

Cel projektu:
- poprawa wilgotności siedlisk leśnych poprzez podniesienie lustra wody wód powierzchniowych w obszarach bezpośrednio sąsiadujących ze zbiornikiem wodnym i spiętrzeniem wody w otoczeniu,
- przeciwdziałanie negatywnym zmianom warunków hydrologicznych w nizinnych ekosystemach leśnych,
- zapewnienie wody dla zwierząt leśnych, ptaków i owadów, co w konsekwencji przyczynia się do zwiększenia odporności biologicznej drzew,
- przywrócenie funkcji ekosystemu oraz różnorodności biologicznej oraz ochrona zagrożonych i rzadkich gatunków fauny i flory,
- przywrócenie obszarów wodno-błotnych/obszarów podmokłych

W ramach projektu w naszym nadleśnictwie zrealizowano następujące działania:

1.Budowa zbiornika  małej retencji  w leśnictwie Wróbliniec w oddz. 293a

2. Budowa zbiornika  małej retencji  w leśnictwie Grabownica w oddz. 91a

3. Budowa zbiornika  małej retencji w leśnictwie Grabownica w oddz. 83g  

4. Budowa zbiornika  małej retencji w leśnictwie Grabownica w oddz. 80i

5. Budowa zbiornika  małej retencji w leśnictwie Dziewiętlin w oddz. 166c

6. Budowa zbiornika  małej retencji w leśnictwie Dziewiętlin w oddz. 175b

7. Budowa zbiornika  małej retencji w leśnictwie Lasowice w oddz. 152c

7. Budowa zbiornika  małej retencji w leśnictwie Lasowice w oddz. 142c

 

Łączne możliwości retencyjne  wybudowanych zbiorników: 24 646 m3

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.