Wydawca treści Wydawca treści

PARKI KRAJOBRAZOWE

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

PARK KRAJOBRAZOWY DOLINA BARYCZY

Park ten został powołany w celu zachowania wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Najbardziej charakterystycznym obrazem obszaru parku są liczne stawy, które budowano już od XIII w. Przeważająca część doliny wraz z otaczającymi ją wzgórzami pokryta jest lasami. Pomiędzy nimi znajdują się pola uprawne, łąki i pastwiska.

Niska jakość gleb przyczyniła się do stosunkowo słabego rozwoju rolnictwa w tym rejonie i niskiego zagęszczenia ludności. Powyższe czynniki sprawiły, ze dolina Baryczy wraz  z otoczeniem jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Polski. Najcenniejszym jego elementem są kompleksy stawów rybnych, lasy łęgowe, grądy niskie i olsy. W środowiskach tych (głównie na stawach) występuje niezwykle bogata w gatunki awifauna. Pod względem ornitologicznym dolina Baryczy wraz z otaczającymi ją stawami jest jednym z bardziej wartościowych obszarów w Europie. Zaczątkiem działań ochronnych było powstanie w 1949 roku Stawowego Obszaru Ochronnego, który w 1973 roku został przekształcony w rezerwat „Stawy Milickie". Na terenie parku znajduje się także wiele zabytków kultury materialnej.

Park ten swoim zasięgiem obejmuje 17 499,57 ha terenu Nadleśnictwa Milicz.

Przeczytaj więcej o parku