Wydawca treści Wydawca treści

Wzbogacanie bioróżnorodności w obszarach Natura 2000 poprzez wprowadzenie w ramach racjonalnej gospodarki leśnej jarzębu brekinii

24.11.2017 | Marek Mielczarek, RDLP we Wrocławiu, Foto: S. Sęktas

Foto. S. Sęktas

Nazwa zadania: Wzbogacanie bioróżnorodności w obszarach Natura 2000 poprzez wprowadzenie w ramach racjonalnej gospodarki leśnej jarzębu brekinii.

Planowany okres realizacji:  2017 – 2019 r.

Beneficjenci: Nadleśnictwa: Milicz, Lwówek Śląski, Wałbrzych, Świeradów, Złotoryja, Świętoszów jako podmioty upoważnione do ponoszenia kosztów.

Celem projektu jest zwiększenie udziału w środowisku przyrodniczym jarzębu brekinii Sorbus torminalis (L.) Crantz, znajdującego się pod ochroną ścisłą – poprzez wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w ww. nadleśnictwach na łącznej powierzchni 4,58 ha, w ilości 9 250 sadzonek. Działanie to zapewni wzrost udziału brekinii na terenie południowo – zachodniej Polski. Obecnie na terenie Dolnego Śląska występuje kilkaset drzew tego gatunku. Działanie to zapewni zachowanie rodzimej populacji, a w przyszłości – możliwość jej rozmnożenia i rozprzestrzeniania w sposób naturalny dzięki zastosowanym formom zmieszania, gwarantującym pełne naświetlenie drzew, wymagane podczas procesu rozmnażania.

Nasadzenia będą wykonywane w obszarach Natura 2000, w tym na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:      214 666,40 zł brutto,

                w tym koszty kwalifikowane: 188 011,10 zł

Wysokość dotacji:                                  112 700,00 zł

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl

 


          

 

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

W ramach projektu w naszym nadleśnictwie zrealizowane będą następujące działania:

- PLH020001 Chłodnia w Cieszkowie, Leśnictwo Zwierzyniec oddz. 11

- Przedmiot ochrony: Mopek- Barbastella barbastellus , Nocek duży- Myotis myotis

- Zakres rzeczowy: Naprawa i zabezpieczenie kominów wentylacyjnych oraz konserwacja drzwi i naprawa zużytych elementów.

- Planowany rok realizacji: 2020

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

 

 

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 32 793 037,88 mln zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 22 859 575,94 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 430 639,54 mln zł

Kwota przyznana dla Nadleśnictwa Milicz na wydatki kwalifikowane wynosi  2200,00 zł