Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przetarg nieograniczony, ofertowy pisemny na sprzedaż krzeseł i foteli

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 18 ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy pisemny na sprzedaż krzeseł i foteli w ilości i cenach wykazanych w załączniku nr. 1

Milicz, 30.05.2017r.

 

Zn. spr:: S.234.2.2017.SA2

                                                                                                OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (zbieranie ofert)

 

    Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz, 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 18 ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy pisemny na sprzedaż krzeseł i foteli w ilości i cenach wykazanych w załączniku nr. 1

§1

1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.06.2017r. o godz. 1030 w świetlicy Nadleśnictwa Milicz przy ul. Trzebnickiej 18.

2. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne bądź osoby prawne, jak również jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się regulaminem przetargu, oraz złożenie odpowiednich dokumentów.   

3. Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni robocze od godz. 800 do 1400 w siedzibie nadleśnictwa.

§2

1.Uczestnicy, o których mowa w §1 ust.2 w terminie do dnia 14.06.2017r do godziny 1000   zobowiązani są złożyć w Nadleśnictwie Milicz w pokoju nr 100:

     a. oryginał pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

     b. oryginał pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem ruchomości będącej przedmiotem przetargu i niewnoszeniu w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

    c. ofertę z podaną wysokością ceny (brutto).

2. Oświadczenia, o których mowa wyżej winny być podpisane przez uczestnika przetargu, bądź przez pełnomocnika. W przypadku podpisania oświadczeń przez pełnomocnika, uczestnik przetargu winien przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.

3. Ofertę wraz oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej i zabezpieczonej, (gwarantującej zachowanie poufności jej treści przed otwarciem) kopercie opisanej następująco „Oferta na pisemny przetarg krzeseł i foteli, nie otwierać przed 14.06.2017r do godz. 1030

§3

1. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po uzyskaniu informacji o rozstrzygnięciu przetargu bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.

§4

1. Informacji o przetargu udziela Stanisław Kobylarz i Maria Dudziak w dni robocze w godzinach od 800 do 1400 telefon 713809301,609550795, 609558076

2. Z ważnych powodów zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w części.

 

Podpisał

                        mgr inż. Janusz Łabuda

      Nadleśniczy