Wydawca treści Wydawca treści

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat „Wzgórze Joanny" – położony na południe od drogi relacji Postolin- Świebodów w Gminie Milicz. Ochronie podlega wniesienie o powierzchni 24,57ha. Rezerwat utworzono w celu zachowania wyspowego stanowiska buka (Fagus silvatica), na wschodniej granicy jego zasięgu. Na obszarze rezerwatu dominują gleby brunatne kwaśne, porośnięte lasem, który pod względem fitocenotycznym należy do czterech zespołów roślinnych.

Najcenniejszym zbiorowiskiem jest żyzna buczyna niżowa (Melico-Fagetum) z udziałem buka, znacznym udziałem dęba bezszypułkowego  (Quercus petrea) oraz graba (Carpinus betulus).

Kolejnym zespołem leśnym rezerwatu jest kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae- Fagetum). Występuje tu, oprócz sztucznie wprowadzonej sosny, buk we wszystkich warstwach roślinności. Runo charakteryzuje się licznym występowaniem borówki czarnej (Vaccinum myrtylius), śmiałka pogiętego (Deschampsia flexuosa) oraz kosmatki owłosionej (Luzula pilosa).

Las grądowy składa się głównie z dębów szypułkowego i bezszypułkowego (Q. Robur i petrea), jaworów (Acer pseudoplatanus) domieszki graba (Carpinus betulus), buka (Fagus sylvatica) i czasami świerka (Picea abies). Słaby i rzadki podszyt tworzą grab i buk. Gatunki żyznych i wilgotnych siedlisk budują runo tych fitocenoz. Wiosną obficie zakwitają: gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holostea), zawilec, ziarnopłon, gajowiec (Ranunculus ficaria, Anemone ranunculoides, Lamiastrum galeobdolon) oraz trawy – prosownica rozpierzchła (Millium effusum) i kupkówka (Dactylis glomerata ssp. aschersoniana).

Rezerwat ,,Stawy Milickie'' – o powierzchni 5324,31 ha, z czego dwie trzecie zajmują stawy, a pozostałą część przyległe lasy i pola. Powstał w celu ochrony wielu szczególnie cennych i rzadkich gatunków ptaków oraz fragmentów środowisk wodnych i błotnych, stanowiących miejsca ich gniazdowania, żerowania i odpoczynku.

Jest to największy rezerwat przyrody w Polsce. W jego skład wchodzi pięć oddzielonych od siebie kompleksów o całkowitej powierzchni:

  • kompleks Stawno –2308,93 ha
  • kompleks Potasznia – 474,22 ha
  • kompleks Radziądz – 1045,68 ha
  • kompleks Jamnik – 356,21 ha
  • kompleks Ruda Sułowska – 1139,27 ha

Nadleśnictwo Milicz w swoim zasięgu posiada kompleks Stawno oraz Potasznia. Pozostałe kompleksy znajdują się na terenie Nadleśnictwa Żmigród.

Rezerwat ,,Stawy Milickie'' jest objęty Konwencją Ramsar (konwencja o ochronie obszarów wodno-błotnych). Tereny o powierzchni 25 700 ha mają status ostoi ptasich o międzynarodowym znaczeniu. Stawy Milickie znalazły się w programie ONZ Living Lakes jako jeden z 13 unikalnych obszarów wodnych na świecie.

Głównym celem utworzenia rezerwatu jest ochrona cennych i rzadkich gatunków ptaków oraz środowisk wodnych i błotnych, stanowiących miejsce ich gniazdowania, żerowania i odpoczynku.