Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  Funkcje turystyczne stanowią jedną z podstawowych funkcji społecznych, jakie

spełniają lasy, a celem polityki leśnej powinno być „... uregulowanie i ukierunkowanie

rekreacji i turystyki na obszarach leśnych w sposób godzący funkcje społeczne lasów z

ochronnymi i produkcyjnymi". Obszary leśne stanowią jeden z najbardziej atrakcyjnych

elementów penetracji turystycznej ludności. Jednocześnie turystyka i rekreacja są jedną

z form antropopresji w lasach (Radziejowski, 1997).

Obszar Nadleśnictwa Milicz łączy w swym zasięgu wiele różnych form krajobrazowych,

przez co stanowi region o wysokich walorach turystycznych. Szereg atrakcji

krajoznawczych, kulturowych, bogactwo przyrodnicze oraz dostępność komunikacyjna

powodują, że rejon ten stanowi dogodny teren dla uprawiania różnych form turystyki.

Turystyka i związana z nią sfera infrastrukturalno – ekonomiczna stały się także ważnym

kierunkiem rozwoju gospodarczego powiatów w regionie.

Czynniki kształtujące atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną Nadleśnictwa Milicz

to m. in.:

Ø przyrodniczo-leśne urozmaicenie terenów nadleśnictwa,

Ø istniejące obiekty turystyczno-wypoczynkowe znajdujące się w regionie,

Ø lokalizacja w zasięgu nadleśnictwa lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie

ośrodków miejskich (miasta: Wrocław, Milicz, Trzebnica, Krotoszyn,

Żmigród),

Ø liczne osobliwości przyrodnicze: rezerwaty przyrody, park krajobrazowy,

wyznaczone Obszary Natura 2000, pomniki przyrody, wiele cennych

pod względem przyrodniczym drzewostanów,

Ø dobrze rozwinięta baza noclegowa i istniejące terenowe punkty informacji

turystycznej,

Ø rozwinięta baza internetowa informacji turystycznej i wypoczynkowej,

Ø liczne miejsca kultu i pamięci, m. in. wiele zabytkowych kościołów i kaplic

zlokalizowanych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.

Ø przebieg licznych szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnoekologicznych,

Ø lokalizacja ścieżek spacerowych, ścieżek rowerowych,

Ø liczne rzeki i zbiorniki wodne sprzyjające uprawianiu sportów wodnych i

wędkarstwa,

Ø bogactwo runa leśnego w lasach nadleśnictwa,

Ø dostępność komunikacyjna,

Ø istniejące parkingi leśne i miejsca postoju dla pojazdów mechanicznych.

Nadleśnictwo Milicz od 2003 roku prowadzi działalność edukacyjną

na podstawie Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9

maja 2003 roku. W związku z tym, że jednym z zadań realizowanych przez Lasy Państwowe

jest edukacja leśna, w 2003 roku powstał Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa.

Program ten określił zasady, zakres i zadania realizowane na poziomie nadleśnictwa.

W Nadleśnictwie Milicz propagowanie edukacji leśnej w społeczeństwie realizuje

się głównie poprzez:

• Zajęcia terenowe. Głównie na ścieżkach edukacji przyrodniczo-leśnej,

• Spotkania z leśnikiem w szkołach i przedszkolach,

• Akcje terenowe np. sprzątanie świata, rajdy, sadzenie lasu, zimowe dokarmianie

zwierząt,

• Konkursy wiedzy przyrodniczej i leśnej współorganizowane przez nadleśnictwo,

• Warsztaty organizowane dla różnych grup społecznych,

• Realizacja programów współfinansowanych przez nadleśnictwo o tematyce

przyrodniczej.

Celem właściwego wykorzystania walorów turystyczno-wypoczynkowych terenów

nadleśnictwa i dużego potencjału praktycznej wiedzy leśnej, zaleca się kontynuację

aktywnej współpracy z samorządami, dalszą współpracę z organizacjami turystycznymi,

szkołami itp.

Aby jednocześnie ograniczyć negatywne oddziaływanie ruchu turystyczno – rekreacyjnego

na środowisko leśne, udostępniono liczne miejsca postoju przy ważniejszych szlakach komunikacyjnych, oznakowano miejsca postoju i tereny wypoczynkowe,

zabezpieczono także w tych rejonach kosze i kontenery w celu składowania śmieci,

przygotowano infrastrukturę przeciwpożarową i plan działania w przypadku powstania

pożaru, wszczęto kampanię informacyjną poprzez lokalizację tablic informacyjnych,

oznakowań szlaków turystycznych, ścieżek krajobrazowo – edukacyjnych itp.

Szczegółowy opis infrastruktury turystycznej i edukacyjnej nadleśnictwa zawarto

w Programie Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Milicz. Urządzenia turystyczne (m.

in.szlaki, ścieżki edukacyjno-ekologiczne) - ich rodzaj i lokalizacja, będą przedstawione

na sporządzonej oddzielnie mapie tematycznej. Do zadań nadleśnictwa w zakresie zagospodarowania rekreacyjnego w najbliższym

okresie gospodarczym należeć będzie współuczestniczenie w inicjatywach organów

odpowiedzialnych za:

- utrzymanie w należytym stanie technicznym istniejących urządzeń i obiektów turystycznych

– bieżąca ich konserwacja, remonty, oznakowanie,

- tworzenie w miarę potrzeb (w miejscach o szczególnie nasilonym ruchu turystycznym)

nowych miejsc wypoczynku, doposażenie istniejących w potrzebne urządzenia,

- tworzenie i urządzanie ścieżek spacerowych w pobliżu ośrodków miejskich,

- wytyczanie kolejnych tras rowerowych, tras do jazdy konnej.

W ostatnich latach obserwuje się znaczne zwiększenie zainteresowania turystycznego

regionem, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. Coraz popularniejszą formą

wypoczynku oferowaną w wielu miejscowościach regionu jest tzw. agroturystyka,

czyli wypoczynek w specjalnie do tego celu przystosowanych gospodarstwach wiejskich.

Dość popularną formą turystyki tego regionu są także różne formy turystki

wodnej – kajakowej związanej z rzeką Barycz.

Równolegle z rozbudową bazy noclegowej, powstają nowe szlaki turystyczne,

ścieżki spacerowe, rozbudowuje się infrastruktura związana z obsługą ruchu turystycznego.

W wielu opracowaniach strategicznych dotyczących przyszłości gospodarczej

regionu wymienia się turystykę jako szansę jego dynamicznego rozwoju. Niewątpliwie

nasilenie ruchu turystycznego na tym obszarze spowoduje także większą penetrację

turystyczną obszarów leśnych. Stąd w najbliższym okresie gospodarczym, należy

utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym istniejącą infrastrukturę turystyczną

oraz dążyć do jej rozbudowy w zakresie zapewniającym dostateczną obsługę występującego

na obszarach leśnych ruchu turystycznego. Niezbędna będzie koordynacja

działań w zakresie zagospodarowania rekreacyjnego z organami samorządu lokalnego

oraz działającymi organizacjami turystycznymi.