Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Są to w większości powierzchnie pobagienne, porośnięte sitowiem, trzciną oraz gatunkami krzewiastymi, takimi jak brzozy, wierzby, kruszyna, olsze, jarzębina, tarnina i głogi. Zachowanie tych powierzchni w stanie nienaruszonym, zbliżonym do naturalnego jest konieczne dla ograniczenia procesów degradacji stosunków wodnych w lasach, dla ochrony pełnej różnorodności ich flory i fauny, a także jako ważnych elementów krajobrazu leśnego. W roku 2001 przedstawiono dodatkowo do zaopiniowania kilka projektowanych użytków ekologicznych. Propozycje zostały zaopiniowane pozytywnie przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.

W zasięgu Nadleśnictwa Milicz użytkiem ekologicznym objęto ,,Staw Halina" o pow. 25,93 ha. Celem jego ochrony jest zachowanie wodno-błotnego układu zbiorowisk roślinnych i związanych z nimi chronionych gatunków ptaków, płazów oraz gadów na nieużytkowanym stawie rybnym.