Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważającym typem siedliskowym jest bór mieszany świeży (BMśw) oraz las mieszany świeży (LMśw). W typach tych dominuje sosna, której udział zmniejsza się wraz ze wzrostem żyzności siedliska na korzyść dęba i buka.

Udział siedlisk leśnych

•51 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych

•47 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku

•2 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

STRUKTURA TYPÓW SIEDLISKOWYCH LASU W NADLEŚNICTWIE MILICZ

Udział gatunków lasotwórczych

•74,92 proc. – sosna

•10,58 proc. – dąb

•5,8 proc. – buk

•4,68 proc. –  olsza

•2,06 proc. – brzoza

•1,96 proc. – pozostałe (świerk, daglezja, grab, jawor, jesion, lipa, osika, akacja)

POWIERZCHNIOWY UDZIAŁ WEDŁUG GATUNKÓW PANUJĄCYCH

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

W Nadleśnictwie Milicz występuje nierównomierny rozkład powierzchni w klasach wieku.

Rozkład ten charakteryzuje się:

•12,08 proc. – I klasa

•15,07 proc. – II klasa

•29,64 proc. – III klasa

•13,55 proc. – IV klasa

•12,71 proc. – V klasa

•15,55 proc. – VI klasa i starsze

Grunty leśne nie zalesione- 1,4 proc.

 

Przeciętna zasobność drzewostanów

•Buk – 300 m sześc./ha

•Sosna – 298 m sześc./ha

•Olsza – 285 m sześc./ha

•Dąb – 275 m sześc./ha  

 

Podział Nadleśnictwa na leśnictwa


 

Porównawcze zestawienie wskaźników obrazujących stan zasobów drzewnych  dla Nadleśnictwa Milicz

Lp.

Wskaźnik

Jedn.

Wg stanu

1969

1984

1996

2006

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Powierzchnia leśna zalesiona i nie zalesiona

ha**

-

23177

24052

24559

24673

2

Zasoby miąższości

tys.m3

-

4736

5924

7116

7244

3

Przeciętna zasobność na 1 ha (pow. leśna zalesiona i nie zalesiona).

m3

166

206

246

290

294

4

Przeciętny wiek drzewostanów

lat

47

50

54

58

61

5

Spodziewany bieżący roczny  przyrost drzewostanów na 1 ha - tablicowy

m3

3,53

4,17

4,57

7,92

7,24

6

Przeciętna miąższość użytków rębnych na 1 ha/ rok (za okres ubiegły)

m3

3,20

2,99

1,62

2,41

3,41*

7

Przeciętna miąższość użytków przedrębnych na 1 ha/ rok (za okres ubiegły)

m3

0,99

1,68

2,45

3,14

3,51*

8

Uzyskany w ubiegłym okresie bieżący roczny przyrost drzewostanów na 1 ha

m3

4,79

7,53

7,57

9,75

7,44

Odniesienie do powierzchni leśnej zalesionej i nie zalesionej.

(*) uwzględniono także użytki przygodne.

(**) powierzchnia w pełnych hektarach.